Rodzicu!

Tutaj poznasz nasze metody pracy, koncepcję placówki oraz dowiesz się dlaczego jesteśmy jedynym takim miejscem w Szczecinie.

 • Korzystamy z szeregu technik wspomagających rozwój języka: muzykoterapię, aktywne muzykowanie, treningi słuchowe poprawiające potencjał rozwoju wszystkich dzieci.
 • Wprowadzamy różne formy (graficzne i znakowe) przekazu wspomaganego ułatwiającego  dzieciom  zrozumienie tekstów językowych,  szczególnie dzieciom z autyzmem i afazją.
 • Dbamy o właściwe proporcje: w edukacji, zabawie, relaksie i terapii, bo w naszej placówce zatrudniamy specjalistów którzy na miejscu obsługują wczesna wspomaganie dzieci: SI, TUS (jeżeli takie wskazania posiadają).
 • Jesteśmy placówką nastawioną na rozwijanie komunikacji językowej i kształtowanie umiejętności poznawczych dzieci na bazie języka.
 • Tworzymy warunki do harmonijnego rozwoju dla dzieci z  opóźnieniami mowy i ogólnego rozwoju ale stosujemy również profilaktykę logopedyczną i terapeutyczną w odniesieniu do dzieci z normatywnym rozwojem.

Przedszkole organizuje edukację i terapię dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z orzeczeniami przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego. Zapewniamy odpowiednie proporcje kadry nauczycieli i pomocy nauczyciela oraz specjalistów w zależności od liczebności grupy.

Nie stosujemy podejścia behawioralnego, pracujemy w nurcie humanistycznym: rozwijania relacji społecznych i interakcji osobistych z dzieckiem opartych na komunikacji językowej. Pracujemy według autorskiej koncepcji: Tekstów melodycznych i interakcji społecznych oraz  Programu segregacji i sortowania poprawiającego koncentrację i uwagę. Stosujemy zróżnicowane wsparcie i wspomaganie rozwoju w zależności od indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.

PRAWA OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

 • Przestrzegamy statutu, regulaminów placówki, Standardów Pracy Przedszkola
 • Przestrzegamy wspólnie ustalonych terminów zebrań i uroczystości
 • Przyprowadzamy do przedszkola dzieci bez infekcji przeziębieniowych (infekcja przeziębieniowa to: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, złe samopoczucie, biegunka, wymioty, ból gardła, wysypka)

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

 • Metodę TEACCH dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi
 • Alternatywne metody komunikacji, w tym piktogramy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill
 • Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Pedagogika zabawy – taniec i ruch

Wykorzystujemy także elementy następujących metod i form edukacji:

 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening słuchowy Johansena
 • Nauka muzyki na wybranym instrumencie: gitara, pianino, keybord

 Higiena

Uczymy dzieci samoobsługi w zakresie potrzeb fizjologicznych. Przyjmujemy dzieci, które (niezależnie od wieku) jeszcze nie nauczyły się korzystania z toalety i dbać o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Dążymy do tego by samodzielnie umiały rozebrać się i ubrać oraz  uporządkować swoje ubranie i przedmioty w najbliższym otoczeniu.

Jedzenie

Korzystamy z cateringu ogólnego i specjalnego planu żywieniowego dla dzieci na diecie. Pomagamy w spożywaniu posiłków ale dążymy do tego by same umiały jeść a nawet wybierać to co lubią (w rozsądnych granicach) i jeść to co powinny. Respektujemy domowe nawyki żywieniowe ale stopniowo zmieniamy przyzwyczajenia na „zdrowe żywienie” w porozumieniu z rodzicami.

 Odpoczynek i relaks

Zapewniamy możliwość snu lub odpoczynku w ciągu dnia w zależności od wydolności fizycznej dzieci lub przeładowania ich bodźcami z otoczenia (czas na wyciszanie). Dążymy do tego by dziecko samo sygnalizowało w możliwy dla niego sposób, potrzebę izolacji od grupy.

W zakresie funkcji dydaktycznych

Przejmujemy odpowiedzialność za treści  edukacyjne, które realizujemy w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego/Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17). Przedstawiamy Rodzicom zakres i tematykę treści programowych.

Układamy IPET-y dla wszystkich dzieci na podstawie orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  ale rozszerzamy  diagnozę w oparciu o nasze obserwacje i opinie specjalistów których zatrudniamy. Koszty tych diagnoz i opinii pokrywamy z subwencji oświatowych (rodzic nie płacił za dodatkowe diagnozy: SI, Treningu słuchowego Johansena, diagnozę logopedyczną-terapii mowy).

W zakresie funkcji wychowawczych

Respektujemy zasady i wartości rodzinne, których rzecznikami są rodzice. Staramy się realizować treści podstawy programowej w zakresie dostosowanym do poziomu funkcjonowania dziecka. Układamy regulaminy i instrukcje zachowania dla dzieci aby zrozumiały zasady i reguły życia społecznego bazując na przekazie wspomaganym graficznie.

W zakresie funkcji opiekuńczych

Staramy się aby dzieci z orzeczeniami potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju w najbardziej korzystnych dla siebie warunkach organizacyjnych. Proponujemy małe grupy, zapewniamy  wykwalifikowaną i specjalistyczną  kadrę tak aby dzieci  mogły rozwijać swój potencjał.

Dla rodziców

Updated on 2017-04-04T15:26:35+00:00, by bartoszmatenko.